Skip to main content

DigSkole


NTNU

Velkommen til DigSkole!

Styrk din evne til å inkludere digital teknologi bevisst og meningsfullt i skolen. Led utviklingsprosesser i profesjonsfellesskap, slik at elevene blir bedre rustet til å delta aktivt i både dagens og fremtidens samfunn og lærerkollegiet blir mer kompetent og innovativt i sin pedagogiske praksis.

DigSkole handler om å prøve ut og tenke nytt om undervisning. Dette betyr at skoleeiere, skoleledere, ressurslærere og lærere samarbeider om kompetanseutvikling, prøver ut nye metoder, deler erfaringer og engasjerer seg i lokalt læreplanarbeid.

Hva er DigSkole-online?

DigSkole-online er ikke en lineær nettressurs, noe som betyr at hver skole vil utvikle kompetanser på forskjellige områder. Ressursen fungerer som et rammeverk som skal fylles med innhold og samskapes på tvers av regioner, skoler, lærere og ressurslærere. Derfor kan modulene betraktes som en ressursbank laget for å støtte utviklingsprosesser ved den enkelte skole.

Hvilke tema vil du lære om?

DigSkole-Online er delt inn i moduler.

 • Modul 0 Informasjon om nettressursen
 • Modul 1 Ledelse av utviklingsprosesser med utgangspunkt i egen skoles ståsted
 • Modul 2 Kunnskap om elevens digitale verden
 • Modul 3 Tilrettelegging av faginnhold for elevers læring (lærerens aktiviteter)
 • Modul 4 Elevenes multimodale produksjon for læring i fag
 • Modul 5 Lokalt rammeverk for systematisk digital kompetanseheving

Hver modul består av en kunnskapsdel, en holdningsdel, en utprøving i praksis, samt erfaringsdeling og evaluering av arbeidet underveis. Det er skolekonteksten som avgjør hvilke moduler det arbeides mest med.

Hva vil du lære?

Etter arbeidet med DigSkole-online kan du:

 • Reflektere over din egen praksis og hvordan digital teknologi kan inkluderes på en bevist og meningsfull måte i den hensikt å legge til rette for elevers læring, samt lede utvikling av PfDKi profesjonsfelleskapet ved din skole
 • Utforske nye måter å inkludere digital teknologi i undervisningen.
 • Diskutere og dele erfaringer i profesjonsfelleskaper for å fremme felles læring og utvikling.
 • Beskrive prinsipper som bidrar til god ledelse digitalt utviklingsarbeid i et personale og forstå elevens digitale verden og hvordan den kan påvirke læring.
 • Anvende det du har lært i din egen undervisningspraksis.
 • Lede læringsprosesser i klasserommet samt å lede utviklingsprosesser i profesjonsfellesskapet på skolen din, ved å bruke de nye metodene og teknologiene du har lært.

Målet er å styrke din profesjonsfaglige digitale kompetanse, slik at du kan lede utviklingsprosesser i profesjonsfellesskapet på skolen din. Dette vil bidra til at elevene blir bedre rustet til å delta aktivt i både dagens og fremtidens samfunn, og lærerkollegiet blir mer kompetent og innovativt i sin pedagogiske praksis.

Hvem kan delta?

Kurset er et tilbud til deltakere i DigSkole. Du vil lære sammen med lærere, ledere, ressurslærere ved skoler som er engasjert i å styrke sin digitale kompetanse.

Denne nettressursen er for skolens ledelse, ressurslærere og lærer som underviser i norsk grunnskole.

Hvem har utviklet denne nettressursen?

Course Staff Image #1

Mari-Ann Letnes

Mari-Ann Letnes er ansatt ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU #1

Course Staff Image #2

Cecilie Skaalvik

Cecilie Skaalvik er ansatt ved Institutt for lærerrutdanning ved NTNU

Denne ressursen er et resultat av utviklingsprosjeket DigSkole i lærerutdannigen ved NTNU og skoleregioner i Midt-Norge. Den kollektive innsatsen har resultert i DigSKole-Online. En spesiell takk går til våre pilot-skoler, som har spilt en vesentlig rolle i utviklingen og testingen av denne ressursen:

 • Knarrlagsund oppvekstsenter 1–7
 • Rindal skole 1–10
 • Skaun ungdomsskole 8–10

Vi ønsker også å anerkjenne alle de andre skolene og bidragsyterne som har deltatt i dette prosjektet. Deres engasjement og tilbakemeldinger har vært sentrale i formingen av denne plattformen. Ved å jobbe sammen har vi klart å utvikle en ressurs som styrker det digitale læringsmiljøet for både lærere og elever i regionen.

Enroll